Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Sopimusehdot

 1. Nämä sopimusehdot ovat voimassa Ole.Fit Varkaus kuntoklubilla koko sopimuskauden ajan. Asiakas sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja.
 2. Asiakkaan tulee pitää jäsenyyteen liittyvät yhteystiedot ajantasalla. Yhteystietojen muutokset tulee viipymättä ilmoittaa kuntoklubin henkilökunnalle.
 3. Sopimus syntyy, kun asiakas solmii jäsenyyden asiakaspalvelussa tai verkkokaupassa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu, kunnes sopimus irtisanotaan sopimuksen ehtojen mukaisesti.  
 4. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ja allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista sekä siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Mikäli alaikäiselle solmitaan sopimus verkkokaupassa, huoltajan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa sähköpostitse varkaus@ole.fit tai käymällä asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina.
 5. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Varkaus ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta sopimuksessa määritellyn summan. Mikäli asiakas eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista. Yritysasiakkuus voidaan siirtää vain kyseisen yrityksen toiselle työntekijälle. Sopimuksen siirtoa anotaan kuntoklubilta kirjallisesti.
 6. Asiakkaalla on oikeus liikuntapalveluiden käyttöön siten kun se on jäsensopimuksessa yksilöity. Omatoiminen harjoittelu sisältää kuntosalin, toiminnallisen alueen ja studioiden omatoimisen käytön. Ohjatut tunnit kattavat klubin lukujärjestyksen mukaiset ohjatut tunnit. Virtuaalitunnit sisältyvät kaikkiin jäsenyyksiin.
 7. Asiakas sitoutuu leimaamaan käyntinsä aina kuntoklubille tullessaan joko ulko-oven lukijassa, loungessa olevalla näyttöpäätteellä tai mobiilisovelluksella.
 8. Kulkutunnisteesta peritään panttimaksu hinnaston mukaisesti. Panttimaksu maksetaan ennen avainkortin luovuttamista. Maksu palautetaan, kun ehjä tunniste palautuu asiakkaalta jäsenyyden päättyessä. Kulkutunniste tulee palauttaa kuntoklubille asiakkuuden päättyessä.
 9. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntoklubin henkilökunnalle. Kadonneen kulkutunnisteen uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.
 10. Jäsenyys ja kulkutunniste on henkilökohtainen. Tunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön ilman kuntoklubin henkilökunnan lupaa eikä sillä saa päästää ulkopuolisia henkilöitä klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli asiakas tuo tai päästää ulko-ovesta kuntoklubille ulkopuolisen henkilön ilman erillistä lupaa, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä.
 11. Ole.Fit-keskuksen jäsenenä voit vierailla muissa Ole.Fit-keskuksissa vierailijakortilla kyseisen keskuksen asiakaspalvelun aukioloaikoina. Tarkasta aukioloajat etukäteen kyseisestä keskuksesta. Vierailijakortti on voimassa 12 kk ja sitä voi käyttää vierailuihin kahdesti kuussa. Tauon aikana ei ole vierailuoikeutta. Vierailijakortin saat asiakaspalvelustamme. Kortti tulee palauttaa jäsenyyden päättyessä.
 12. Asiakkaalla on oikeus tehdä ohjattujen tuntien paikkavarauksia varausjärjestelmässä. Tunneille voi osallistua myös ilman ennakkovarausta, mikäli tunnilla on tilaa. Tunteja voi varata 14 vrk eteenpäin. Varatulle tunnille tulee saapua viimeistään 5 min ennen tunnin alkua - tämän jälkeen luovutamme paikkoja eteenpäin muille asiakkaille ja tutustujille. Asiakas sitoutuu perumaan tekemänsä varauksen varausjärjestelmän kautta viimeistään 4 h ennen tunnin alkamista, mikäli hänelle tulee este tunnille saapumiselle. Mikäli varaus jää perumatta tai tunnille saapuminen leimaamatta, asiakkaalle tulee huomautus sähköpostitse. Kahdesta perumatta/leimaamatta jääneestä varauksesta tulee varausesto, jonka kesto on 28 päivää. Eston saa pois maksamalla 10 € palvelumaksun kassaan asiakaspalvelun aukioloaikoina. 
 13. Sopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Eli esimerkiksi huhtikuun aikana irtisanottu sopimus päättyy toukokuun viimeinen päivä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti paikan päällä tai sähköpostilla varkaus@ole.fit. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, niitä ei palauteta eikä hyvitetä millään tavalla.
 14. Taukoa jäsenyyteen voi anoa yhteensä 8 viikkoa kalenterivuoden aikana, ei kuitenkaan yli 4 viikkoa kerrallaan. Taukojen välissä tulee olla vähintään yksi maksettu 4 viikon jakso. Sopimuksen tauotuksesta peritään 10 € käsittelymaksu. Taukoa ei voi anoa takautuvasti, ja tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin. Tauon jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.
 15. Sairaslomaa voidaan hyvittää jäsenmaksuissa. Jäsenmaksuja ei hyvitetä jälkikäteen, vaan sairastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian ja hyvitys lasketaan ilmoittamishetkestä alkaen lääkärintodistuksen mukaisesti. Sairaslomatauotuksesta ei peritä maksua, eikä se kuluta kohdassa 15 mainittua 8 viikon taukoaikaa.
 16. Jäsenyyden keskeyttäminen: Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. armeijan tai työkomennuksen johdosta voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi ilman jäsenyyteen kuuluvien etujen menettämistä. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä todiste ja keskeytyssopimus tehdään aina kirjallisesti. Sopimuksen tauotuksesta peritään 10 € käsittelymaksu. Keskeytyksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
 17. Palveluiden käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä käymisen lopettamista katsota irtisanoutumiseksi. Irtisanominen tulee aina tehdä kohdassa 14 mainitulla tavalla.
 18. Asiakas kuntoilee kuntoklubilla omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, studioita sekä muita kuntoklubin yleisiä tiloja. Asiakas on vastuussa siitä, että kuntoklubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntoklubi sitoutuu pitämään laitteet ja välineet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden asianmukaisella tavalla sekä ilmoittamaan henkilökunnalla mahdollisesti huomaamistaan laiterikoista tai vastaavista.
 19. Kuntoklubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata kuntoklubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.
 20. Maksujen viivästymisestä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut.
 21. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa kuntoklubin toimesta. Kuntoklubilla on oikeus keskeyttää asiakkuus myös avaintunnisteen väärinkäytön, yleisten sopimusehtojen rikkomisen tai kuntoklubin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi. 
 22. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kuntoklubi voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa ja toimipisteen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan.
 23. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntoklubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään 1 kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.
 24. Kuntoklubi ei ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, jotka estävät tai rajoittavat asiakasta käyttämästä yrityksen palveluita. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, epidemiat, pandemiat, sisäiset levottomuudet, luonnonmullistukset, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, sähkökatkos, lakko tai muu vastaava ennakoimaton ja yllättävä syy.
 25. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Tietojen keräämisen tarkoituksena on huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä tiedottaa asiakasta kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa kuntoklubin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää lähettäminen.
 26. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

Klubietiketti

 1. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö klubilla on kielletty. Ulkokengät tulee jättää niille osoitettuun paikkaan.
 2. Kuntoklubi tarjoaa asiakkaan pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntoklubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 3. Asiakas sitoutuu käyttämään hikipyyhettä / siistimään käyttämänsä harjoittelupisteen seuraavaa käyttäjää varten. Välineet ja painot palautetaan telineisiin omille paikoilleen käytön jälkeen.
 4. Muiden kuntoilijoiden tarpeeton häiritseminen on kiellettyä.
 5. Kuvien ottaminen salilla on sallittu, kun on huomioitu, että kuvissa ei tunnistettavasti näy muita asiakkaita.
 6. Eväiden syöminen liikuntatiloissa on kielletty. Juomapullossa tulee olla korkki.
 7. Roskat tulee viedä niille osoitettuihin astioihin. Roskiin eritellään seka- ja biojätteet sekä pullot ja tölkit erikseen.
 8. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntoklubilla on hyvien tapojen vastaista.
 9. Lasten paikka ei ole kuntosalilla eikä studioissa tuntien aikana. Turvallisuussyistä lasten tulee oleskella heille mahdollisesti osoitetulla leikkialueella vanhemman kuntoilun ajan.
 10. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntoklubin tiloissa. Laittomien päihteiden, doping-aineiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntoklubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.
 11. Kuntoklubin omaisuuden ja tilojen tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä.
 12. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntoklubilla on reaaliaikainen tallentava kameravalvonta.
 13. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä pyydetään ilmoittamaan kuntoklubin henkilökunnalle.
 14. Mikäli asiakas rikkoo klubin sääntöjä tai käyttäytyy muutoin paikan hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 15. Mikäli kuntoklubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle.
 16. Kuntoklubilla on toisinaan siivous-/huoltotyö- tai remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Kuntoklubia käytetään satunnaisesti myös koulutustilana, esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mainoskuvauksissa, jolloin osa tiloista voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan klubin infonäytöillä ja nettisivuilla hyvissä ajoin.
 17. Kuntoklubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Ole.Fit Varkauden jäseneksi!

Päivitetty 14.7.2024.