Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Sopimusehdot

 1. Nämä sopimusehdot ovat voimassa Fit Varkaus kuntoklubilla koko sopimuskauden ajan. Asiakas sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja.
 2. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu määräämättömän ajan kunnes sopimus irtisanotaan sopimuksen ehtojen mukaisesti.  
 3. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ja allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla.
 4. Asiakkaalla on oikeus kuntosali- ja/tai ryhmäliikuntapalveluiden käyttöön siten kun se on jäsensopimuksessa yksilöity. Kuntosalijäsenyys sisältää kuntoklubin kaikkien kuntoilulaitteiden, vapaapainoalueiden, crosstraining-alueen ja soutustudion omatoimisen käytön. Ryhmäliikuntapalvelut kattavat kaikki klubin ryhmäliikuntatunnit sekä virtuaalisten tuntien käytön studioissa.
 5. Kulkutunnisteesta peritään panttimaksu hinnaston mukaisesti. Panttimaksu maksetaan ennen avainkortin luovuttamista. Maksu palautetaan, kun tunniste palautuu asiakkaalta jäsenyyden päättyessä. Kulkutunniste tulee palauttaa kuntoklubille asiakkuuden päättyessä.
 6. Jäsenyys ja kulkutunniste on henkilökohtainen ja se on oltava mukana tultaessa kuntoklubille. Tunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön ilman kuntoklubin henkilökunnan lupaa eikä sillä saa päästää ulkopuolisia henkilöitä klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
 7. Kuntoklubin jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille tai ryhmäliikuntaan klubin asiakaspalvelun aukioloaikoina. Vieraan tulee aina täyttää kuntoklubin vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella ystävä voi ostaa verkkokaupasta kertakäynnin, jolla pääsee klubille 24/7. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntoklubille ulkopuolisen henkilön ilman erillistä lupaa, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. 
 8. Ole.Fit-keskuksen jäsenenä voit vierailla muissa Ole.Fit-keskuksissa vierailijakortilla kyseisen keskuksen asiakaspalvelun aukioloaikoina. Tarkasta aukioloajat etukäteen kyseisestä keskuksesta. Vierailijakortti on voimassa korkeintaan 12 kk ja sitä voi käyttää vierailuihin kahdesti kuussa. Tauon aikana ei ole vierailuoikeutta; jäsenyyden voimassaolo/aktiivisuus  tarkastetaan toisesta keskuksesta. Vierailijakortin saat asiakaspalvelustamme. Kortti tulee palauttaa jäsenyyden päättyessä.
 9. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntoklubin henkilökunnalle. Kadonneen kulkutunnisteen uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.
 10. Yhteystietojen muutokset tulee viipymättä ilmoittaa kuntoklubin henkilökunnalle.
 11. Asiakkaalla on oikeus tehdä ryhmäliikunnan tuntivarauksia varausjärjestelmässä. Tunneille voi osallistua myös ilman ennakkovarausta, mikäli tunnilla on tilaa. Tunteja voi varata 14 vrk eteenpäin. Varatulle tunnille tulee saapua viimeistään 5 min ennen tunnin alkua - tämän jälkeen luovutamme paikkoja eteenpäin muille asiakkaille ja tutustujille. Asiakas sitoutuu perumaan tekemänsä varauksen varausjärjestelmän kautta viimeistään 4 h ennen tunnin alkamista, mikäli hänelle tulee este tunnille saapumiselle. Mikäli varaus jää perumatta tai tunnille saapuminen leimaamatta, asiakkaalle tulee huomautus sähköpostitse. Kahdesta perumatta/leimaamatta jääneestä varauksesta tulee varausesto, jonka kesto on 28 päivää. Eston saa pois maksamalla 10 € palvelumaksun kassaan asiakaspalvelun aukioloaikoina. 
 12. Sopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Eli esimerkiksi huhtikuun aikana irtisanottu sopimus päättyy toukokuun viimeinen päivä. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti paikan päällä tai sähköpostilla. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, niitä ei palauteta eikä hyvitetä millään tavalla.
 13. Taukoa jäsenyyteen voi anoa yhteensä 8 viikkoa kalenterivuoden aikana, ei kuitenkaan yli 4 viikkoa kerrallaan. Taukojen välissä tulee olla vähintään yksi maksettu 4 viikon jakso. Sopimuksen tauotuksesta peritään 5 € käsittelymaksu. Tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin. 
 14. Sairaslomaa voidaan hyvittää jäsenmaksuissa. Kuntosali-/ryhmäliikuntamaksuja ei hyvitetä jälkikäteen, vaan sairastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian ja hyvitys lasketaan ilmoittamishetkestä alkaen lääkärintodistuksen mukaisesti. Sairaslomatauotuksesta ei peritä maksua, eikä se kuluta kohdassa 12 mainittua 8 viikon taukoaikaa.
 15. Jäsenyyden keskeyttäminen: Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. armeijan tai työkomennuksen johdosta voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi ilman jäsenyyteen kuuluvien etujen menettämistä. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä todiste ja keskeytyssopimus tehdään aina kirjallisesti.
 16. Palveluiden käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä käymisen lopettamista katsota irtisanoutumiseksi. 
 17. Asiakas kuntoilee kuntoklubilla omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntoklubin yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja. Jäsen on vastuussa siitä, että kuntoklubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntoklubi sitoutuu pitämään laitteet ja tilat asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden asianmukaisella tavalla.
 18. Kuntoklubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata kuntoklubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.
 19. Maksujen viivästymisestä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa kuntoklubin toimesta.
 20. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Kuntoklubi ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn summan. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista. Yritysasiakkuus voidaan siirtää vain kyseisen yrityksen toiselle työntekijälle. Sopimuksen siirtoa on anottava kuntoklubilta kirjallisesti.
 21. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kuntoklubi voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa ja toimipisteen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan.
 22. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntoklubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 23. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Tietojen keräämisen tarkoituksena on huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä tiedottaa asiakasta kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa kuntoklubin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää lähettäminen.
 24. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

Klubietiketti

 1. Kuntoklubin säännöt koskevat kaikkia Fit Varkauden palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä̈ odotetaan kuntoklubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja.
 2. Jäsen sitoutuu leimaamaan käyntinsä aina kuntoklubille tullessaan joko ulko-oven lukijassa tai loungessa olevalla näyttöpäätteellä. 
 3. Muiden kuntoilijoiden häiritseminen on kiellettyä.
 4. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntoklubilla on hyvien tapojen vastaista.
 5. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö klubilla on kielletty. Ulkokengät tulee jättää niille osoitettuun paikkaan.
 6. Jäsen sitoutuu käyttämään hikipyyhettä / siistimään käyttämänsä harjoittelupisteen seuraavaa käyttäjää varten. Painot ja tangot palautetaan telineisiin käytön jälkeen. 
 7. Kuntoklubi tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntoklubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 8. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntoklubin tiloissa. Päihteiden, doping-aineiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntoklubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.
 9. Lasten paikka ei ole kuntosalilla eikä ryhmäliikuntatiloissa. Turvallisuussyistä lasten tulee oleskella heille mahdollisesti osoitetulla leikkialueella vanhemman kuntoilun ajan.
 10. Kuntoklubin omaisuuden ja tilojen tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 11. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntoklubilla on reaaliaikainen tallentava kameravalvonta.
 12. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä pyydetään ilmoittamaan kuntoklubin henkilökunnalle.
 13. Mikäli jäsen rikkoo klubin sääntöjä tai käyttäytyy muutoin paikan hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 14. Mikäli kuntoklubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle.
 15. Kuntoklubilla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Kuntoklubia käytetään satunnaisesti myös koulutustilana, esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mainoskuvauksissa, jolloin osa tiloista voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä  erillistä hyvitystä.
 16. Kuntoklubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenille 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Näin toimit korona-aikana: ohjeet tästä.

Tervetuloa Ole.Fit Varkauden jäseneksi.

Päivitetty 24.6.2021